Erelidmaatschap FC Klazienaveen

In de historie van de FC Klazienaveen (en haar voorgangers) zijn een beperkt aantal leden tot erelid benoemd. Deze ereleden hebben een zeer bijzondere inzet getoond ten behoeve van de vereniging. Aangezien het bestuur van mening is dat het erelidmaatschap iets bijzonders is, vinden we dat we hier op een zorgvuldige wijze mee om dienen te gaan.
Om die reden is het protocol erelidmaatschap opgesteld zodat duidelijk wordt aan welke criteria voldaan dient te worden voor de benoeming tot erelid en de wijze waarop een voordracht voor het erelidmaatschap gedaan dient te worden. 

Procedure en voordracht 

Art. 1 

Ereleden zijn leden die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.  Op ereleden rusten geen contributieverplichtingen; zij hebben echter gelijke rechten ten opzichte van overige leden. 

Art. 2 

Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan, voorzien van een motivatie. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Indien het bestuur het voorstel afwijst zal dit aan de indiener schriftelijk met een motivatie hiervan worden meegedeeld. Het bestuur kan ook een voordracht voor een onderscheiding tot erelidmaatschap indienen. Deze dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.  

Art. 3 

Vervolgens zal het erelidmaatschap door het bestuur worden voorgedragen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel ‘erelid’ wordt verleend. Indien de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigt, zal de onderscheiding aan de persoon worden uitgereikt in de huidige of daarop volgende ledenvergadering. 

Eisen erelid: 

Art. 4 

De voordracht voor de benoeming als ‘erelid’ moet voldoen aan de hieronder genoemde criteria; 

  • Door voordracht van de leden aan het bestuur voor (incidentele) (projectmatige) zaken met een uitzonderlijke waarde voor de vereniging. 
  • Óf; minimaal 20 jaar actief onbezoldigd vrijwilliger te zijn geweest in diverse commissies of werkgroepen 
  • Én (in combinatie met bovengenoemde); minimaal 1 periode zitting in het bestuur hebben gehad. 
  • Óf; minimaal 3 periodes zitting in het bestuur hebben gehad.  

Art. 5     

In uitzonderlijke omstandigheden waarop bovengenoemde artikelen niet van toepassing zijn, beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen. Het besluit zal vastgelegd worden in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.