Algemene LedenvergaderingAlle onze leden, en ouders van onze jeugdleden, zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 28 november a.s. in onze seniorenkantine.

De kantine is vanaf 19.00 uur –
de vergadering start om 19.30 uur


AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Benoemen ereleden/leden van verdienste

4. Vaststellen van de notulen vorige Algemene Ledenvergadering
– Algemene Ledenvergadering d.d. 27-10-2021

5. Jaarverslag van het bestuur

6. Financieel Jaarverslag

7. Verslag Kascontrolecommissie

8. Benoeming leden Kascontrolecommissie

9. Benoeming / aftreden bestuursleden
– aftredend – herkiesbaar
– aftredend – niet herkiesbaar

10. Vrijwilligers
– Benoeming vrijwilligerscoördinator
– Korte uitleg van het uit te rollen vrijwilligerssysteem

11. Sluiting