Gedragsregels

Gedragsregels FC Klazienaveen:

‘Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen’

‘Wij moedigen elkaar op een positieve manier aan’

‘Wij tonen waardering voor de scheidsrechter en gaan respectvol om met onze tegenstander’

‘Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan’

‘Wij dragen allemaal een steentje bij aan onze vereniging’

‘Wij respecteren het werk van de onmisbare vrijwilligers’.

 

Op en rond het sportcomplex:

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex

De speler van FC Klazienaveen:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training op tijd aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Dient na training en wedstrijd te douchen (afhankelijk van leeftijd en afspraken)
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

De trainer/coach/leider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coachen van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Het opruimen van de doelen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld, evenals het ophalen van de vlaggen.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 • Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij:

 • spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.
 • Actief deelnemen aan het vrijwilligerssysteem

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging

Alcohol, tabak en drugs

 • Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Alle op te leggen sancties dienen in afstemming en samenspraak met het bestuur te worden genomen. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende (taak)straffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.