Algemene LedenvergaderingZaal open vanaf 19.00 uur – start vergadering 19.30 uur

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Benoemen ereleden/leden van verdienste

4. Vaststellen van de notulen vorige Algemene Ledenvergadering
– Algemene Ledenvergadering d.d. 27-10-2021

5. Jaarverslag van het bestuur

6. Financieel Jaarverslag

7. Verslag Kascontrolecommissie

8. Benoeming leden Kascontrolecommissie

9. Benoeming / aftreden bestuursleden
– aftredend – herkiesbaar
– aftredend – niet herkiesbaar

10. Vrijwilligers
РBenoeming vrijwilligerscoördinator
– Korte uitleg van het uit te rollen vrijwilligerssysteem

11. Sluiting