Woensdagavond 27.10 Algemene LedenvergaderingWoensdagavond 27 oktober is onze seniorenkantine het toneel voor onze Algemene Ledenvergadering. Onze leden en/of ouders van jeugdleden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. We beginnen de vergadering om 19.30 uur. We hebben een volle agenda, een ieder wordt dan ook verzocht om op tijd aanwezig te zijn. De kantine is geopend vanaf 19.00 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
 
2. Mededelingen

3. Vaststellen van de notulen vorige Algemene Ledenvergadering

 • Algemene ledenvergadering 14 oktober 2019   
   

4. Jaarverslag van het bestuur
 
5. Financieel jaarverslag

6. Verslag kascontrolecommissie
 
7. Benoeming leden kascontrolecommissie

 • Aftredend: Fijko Stegeman
 • De kascontrolecommissie bestaat dan nog uit Jan Wolters en Nils Braam
 • Uit de ledenvergadering te benoemen: een derde lid van de kascontrolecommissie alsmede een reserve lid

 
8. Benoeming / aftreden bestuursleden

 • Bekrachtiging benoeming tot bestuursleden: Maarten Blaauw, Jos Plas en
  Roy Posthuma
 • Aftredend en herkiesbaar: Hans Hemel

 
KORTE KOFFIEPAUZE

9. Contributie

 • Voorstel contributieverhoging 01-07-2022 verhoging a 5%
 • Voorstel contributieverhoging 01-07-2023 verhoging a 5%
 • Vanaf 01-07-2024 jaarlijkse verhoging conform prijsindexcijfer

10. Kledingfonds
 
11. Beleidsplan FC Klazienaveen

 • Een fysiek exemplaar is ter inzage beschikbaar op de club

 
12. Organogram

13. Vrijwilligers
 
14. Onderhoud sportcomplex versus verhuizing

15. Sluiting